Apstiprināts Apkaimju centru attīstības plāns 2024-2028
Apstiprināts Apkaimju centru attīstības plāns 2024-2028

Apstiprināts Apkaimju centru attīstības plāns 2024-2028

Apkaimju centri ir centrālas teritorijas apkaimēs, kas pilda vietēja līmeņa pakalpojumu, sociālās vai rekreatīvās funkcijas. Apkaimju centri primāri kalpo par iedzīvotāju tikšanās un brīvā laika pavadīšanas vietu, kā arī lielā daļā gadījumu – par ikdienā nepieciešamo pakalpojumu saņemšanas vietu tuvējās apkaimes iedzīvotājiem.

Apkaimju centru attīstības plāns 2024.-2028. gadam (Plāns) ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas koordinē publiskās ārtelpas attīstību apkaimju centru teritorijās turpmākajiem pieciem gadiem. Plāns nosaka teritoriālās prioritātes, ieguldījumu jomas un ieviešanas mehānismu, kas nodrošinās mērķtiecīgu publiskās ārtelpas projektu attīstību un ieviešanu. Plāna mērķi un politikas rezultāti ir izvirzīti saskaņā ar Rīgas attīstības programmu 2022.–2027. gadam, kā arī ņemot vērā Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam, Rīgas teritorijas plānojumu un citus Rīgas pašvaldības politikas un teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.

Plašāka informācija: https://apkaimes.lv/apstiprinats-apkaimju-centru-attistibas-plans-2024-2028-gadam/